Privacy Policy

Domů / Privacy Policy

Privacy Policy

Předmět: Poučení v souladu s čl. 13l nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 (nařízení o ochraně osobních údajů)

Uvedený právní předpis upravuje ochranu osobních údajů a ukládá subjektům zpracovávajícím tyto údaje řadu povinností. Mezi ně patří i povinnost informovat osobu, které se údaje týkají.

Na základě výše uvedených informací Vás informujeme, že webové stránky, které jste navštívil/a (dále jen „Stránky“), jsou majetkem společnosti  Zucchetti Centro Sistemi SpA, se sídlem v Terranuova Bracciolini (AR), Via lungarno č. 305/A, jež je také jejich správcem.

Vzhledem k tomu, že navigování na Stránkách implikuje zpracování osobních údajů, chceme Vám poskytnout informace o způsobu a účelech jejich zpracování  v souladu s článkem 13 a násl. nařízení 2016/679/EU (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018 (dále jen Nařízení). Z tohoto důvodu

Vám poskytujeme následující informace:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Podle Nařízení je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V tomto případe je Správcem společnost Zucchetti Centro Sistemi SpA se sídlem v Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno č. 305/A., DIČ 01262190513 a IČO 03225010481, tel. 05591971, privacy@zcscompany.com.

Společnost Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. jmenovala Protendo Società Cooperativa, se sídlem v Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi č. 4/2 (IČO a DIČ 03522841208), pověřencem pro ochranu osobních údajů za účelem zajištění účinnějšího zpracování svých údajů v souladu s platnými právními předpisy. Subjekt údajů může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese: michele.tarantino@protendo.it.

2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Vámi poskytnuté nebo námi vyžádané osobní údaje jsou nezbytné pro dosažení následujících účelů:

Obecné účely

a)            umožnit navigaci na stránkách a optimalizovat interakci subjektu se stránkami;

b)           poskytovat odpovědi na žádosti o technickou podporu a vytvořit databázi nejčastějších žádostí, návrhů a sdělení;

c)            získat Vaše údaje poskytnuté prostřednictvím příslušného formuláře, aby bylo možné Vás znovu kontaktovat;

d)           řídit další aspekty navigace (viz také část „cookie policy“);

e)           vybrat, zhodnotit a získat personál pro vlastní organizační strukturu;

f)            podpořit obchodní a administrativní řízení ve vztahu s klienty;

a)            umožnit případné plnění zákonných povinností;

b)           neautomatizovaná kvalifikace klienta;

Zpracování má právní základ v platných zákonech, především v čl. 6 Nařízení. Informujeme Vás, že pokud se nejedná o předpoklad nezbytný pro zpracování (čl. 6, odst.1 písm. A), pro tyto účely není povinné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Neudělení souhlasu však může znemožnit využívání nabízených služeb.

Účely přímého marketingu

Marketinková činnost prováděná rozesíláním reklamních a propagačních materiálů týkajících se výrobků a služeb prostřednictvím pošty, emailu, telefonu, faxu, sms zpráv, newsletterů apod. Informujeme Vás, že pokud si nadále nepřejete obdržovat tato sdělení, můžete svůj souhlas odvolat za využití kontaktních údajů uvedených v tomto poučení. Dále upřesňujeme, že rozesílané newslettery a emaily obsahují odkaz, jehož prostřednictvím můžete požádat o vyřazení z daného seznamu.

Zpracování má právní základ v platných zákonech. Především Vás informujeme, že Vaše osobní údaje se mohou zpracovat pro výše uvedené účely výhradně po udělení svobodného, volitelného a kdykoliv odvolatelného souhlasu, s výjimkou hypotézy dle čl. 130, odst. 4 italského vládního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003.

Účel profilování

Pro účely profilování, tj. pro analýzu, i automatizovanou, preferencí a zájmů subjektu a navržení služeb, obsahů, iniciativ a personifikovaných nabídek (prostřednictvím běžných dopisů, telefonních hovorů, e-mailových oznámení a newsletterů); po svobodném vyjádření souhlasu má subjekt nicméně právo vznést námitku (kdykoliv a bezplatně) proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto poučení.

Zpracování má právní základ v platných zákonech. Především Vás informujeme, že Vaše osobní údaje se mohou zpracovat pro výše uvedené účely výhradně po udělení svobodného, volitelného a kdykoliv odvolatelného souhlasu. 4 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3.  Povaha osobních údajů

Předmětem zpracování jsou Vaše osobní údaje, které se použijí pro účely uvedené v kapitole 3. Získané osobní údaje souvisejí především s:

a)            identifikačními údaji fyzických osob (údaje totožnosti, kontaktní údaje, bankovní spojení atd.);

b)           Údaje získané při navigaci Vaší interakcí s webovými aplikacemi (technické cookies), tj. rozpoznání uživatele, jazyka a uložení relace. Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány proto, aby byly s Vámi spojeny, ale jejich samotná povaha by mohla, prostřednictvím zpracování a spojením s údaji třetích osob, umožnit identifikaci osoby, ke které se vztahují. Do této kategorie patří údaje jako čas a datum přihlášení, typ, IP adresa a poloha zařízení, přes které se uživatel přihlásí, dotazy pro webovou aplikaci a odpovědi poskytnuté webovou aplikací během jejího používání. Ohledně této otázky odkazujeme na zásady používání souborů cookie (cookie policy). Upřesňujeme, že pokud dáte souhlas s používáním cookie, Vaše údaje budou zpracovány třetími osobami  Google v souladu s výše uvedenou cookie policy a příslušnými privacy policy.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Předmětné údaje nebudou „šířeny“, tj. nebudou poskytnuty neurčitým subjektům bez Vašeho výslovného souhlasu. Z organizačních důvodů budou údaje nicméně poskytovány subjektům pověřeným zpracováním osobních údajů, tj. zaměstnancům Správce a také třetím subjektům, mezi které patří spolupracovníci a dodavatelé Správce (např. poskytovatelé technických, technologických a hostingových služeb, služeb podpory a údržby apod., a také bankovní a úvěrové ústavy), za účelem provádění činností souvisejících se službami uvedenými na Stránkách, a partneři Správce (tj. distributoři, prodejci atd.), kteří budou jmenováni zpracovateli osobních údajů v souladu s článkem 28 Nařízení.

V sídle níže podepsané Společnosti je k dispozici detailní seznam výše uvedených subjektů a kategorií.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje budou zpracovávány především v Itálii a v každém případě ve státech, které jsou součástí Evropské unie. Pro dosažení výslovně vyjádřených účelů zpracování může mít nicméně nutné předat osobní údaje do zemí, které nejsou součástí EU. Případné předání Vašich údajů do třetích zemí proběhne v souladu s ustanoveními čl. 44 a násl. Nařízení.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy/kritéria použitá pro stanovení této doby

Zpracování bude trvat po dobu nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly údaje získány, až do případného odvolání souhlasu nebo do uplynutí zákonem stanovených lhůt, které jsou stanovené pro plnění zákonných povinností a úkolů orgánů veřejné správy a/nebo kontrolních orgánů. Po uplynutí této doby budou údaje zničeny nebo využívány anonymně.

7. Uplatnitelná práva

Upřesňujeme a připomínáme, že kromě práva podat stížnost u dozorového úřadu máte právo uplatnit řadu práv stanovených platnými právními předpisy, které jsou shrnuty níže: čl. 15 - právo subjektů údajů na přístup; čl.  16 – právo na opravu; čl. 17 - právo na výmaz (právo „být zapomenut“); čl. 18 - právo na omezení zpracování; čl. 20 - právo na přenositelnost údajů; čl. 21 - právo vznést námitku; čl. 22 - právo nebýt předmětem žádného procesu automatizované rozhodování, včetně profilování .

Uvedená práva se mohou uplatnit posláním emailu na adresu privacy@zcscompany.com,  na emailovou adresu nebo do datových schránek uvedených v kapitole 1.

Za tímto účelem Vás informujeme, že můžete použít formulář, který je k dispozici na následujícím odkazu: formulář pro uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů.

8. Nepovinná povaha poskytnutí údajů

Poskytnutí osobních údajů není ze zákona povinné. Nicméně je třeba zdůraznit, že poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění povinností zpracování uvedených v kapitole 3 a odmítnutí poskytnutí osobních údajů by mohlo znemožnit využívání služeb nabízených na těchto Stránkách.

9. Copyright

Stránky jsou majetkem společnosti Zucchetti Centro Sistemi SpA, která je také spravuje; grafika, obrázky a texty obsažené na Stránkách podléhají copyrightu (všechna práva vyhrazena). Internetové stránky, které jsou „dílem kreativní povahy“, podléhají autorskému právu (čl. 2575 o.z.) a patří autorovi nebo subjektu, který si k nim zakoupil práva. Je tedy dovoleno stáhnout nebo vytisknout kopii jednotlivých stránek nebo částí webových stránek, ovšem bez odstranění autorského práva nebo dalších poznámek souvisejících s vyhrazeným vlastnictvím. Download nebo kopírování Stránek neimplikuje přenos jakéhokoliv vlastnického práva k jakémukoliv softwaru či materiálu. Je zakázána publikace, reprodukce (dílčí či celková), přenos (elektronickými nebo jinými prostředky), změna a hypertextové odkazy na stejné dokumenty na jiných stránkách pro reklamní či komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Zucchetti Centro Sistemi SpA. Porušení těchto předpisů vede k uložení sankcí, i trestních.

10. Odmítnutí odpovědnosti

Zucchetti Centro Sistemi SpA nenese žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo užitečnost jakékoliv informace, zařízení, produktu nebo procesu uvedeného na Stránkách, nebo za další materiály, ke kterým je možné se ze Stránek dostat, neboť tyto informace jsou nepřetržitě měněny a upravovány díky nepřetržitému technologickému vývoji našich výrobků a služeb. Zucchetti Centro Sistemi SpA nenese odpovědnost ani za žádnou zvláštní, náhodnou, nepřímou nebo důslednou či disciplinární škodu, za ztrátu zisku, příjmů a údajů a za veškeré další  škody, ke kterým může dojít jakýmkoliv použitím informací obsažených na Stránkách, neboť tyto informace mají výhradně ilustrativní funkci. Zucchetti Centro Sistemi SpA Vás žádá, abyste zkontrolovali správnost informací tak, že se přímo obrátíte na naše oddělení a nahlásíte případné neshody či problémy.