Privacy policy

Ämne: Informationsmeddelande enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (Allmän förordning om skydd för personuppgifter)

Ovannämnd förordning reglerar skyddet av personuppgifter och ålägger en rad skyldigheter för dem som utför behandling av uppgifterna som nämns ovan. Bland skyldigheterna som ska respekteras inbegrips att informera personen som uppgifterna hänvisar till.

Med tanke på ovanstående informerar vi dig om att webbplatsen som du navigerar på (nedan kallad "Webbplatsen") ägs och hanteras av Zucchetti Centro Sistemi SpA, med säte i Terranuova Bracciolini (AR), Via lungarno n. 305/A.

Eftersom användarens navigering på webbplatsen inbegriper att personuppgifter behandlas, informerar vi dig härmed om insamlade personuppgifter som kan hänvisas till dig, behandlingens ändamål och metoder och annan allmän förutsedd information i ditt intresse i artikel 13 och följande artiklar i förordning 2016/679/EU (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018 (hädanefter Förordningen) och således

informerar vi dig om följande:

1.  Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige

I enlighet med förordningen är den personuppgiftsansvarige den person som, individuellt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medel för behandlingen. I detta fallet är det Zucchetti Centro Sistemi SpA som är den personuppgiftsansvarige med säte i Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno n. 305/A, momsregistreringsnummer 01262190513 och skatteregistreringsnummer 03225010481, tel 05591971. 
Berörd person kan kontakta dataskyddsombudet på e-postadressen: privacy@zcscompany.com

2.  Ändamålen med behandlingen för vilken personuppgifterna är avsedda och rättslig grund för behandlingen

De personuppgifter som kommuniceras eller som kommer att begäras från dig är nödvändiga för följande syften:

Allmänna ändamål

a)     Tillåta att du navigerar på webbplatsens olika delar och optimera din interaktion med den.

b)           Svara på tekniska eller kommersiella supportfrågor som skickas av dig och förvara en databas med de vanligaste frågorna, förslag, meddelanden.

c)            Samla in dina kontaktuppgifter som lämnats via avsett formulär för att kunna kontakta dig igen.

d)           Hantera ytterligare navigeringsaspekter (se även avsnittet “cookie policy”).

e)           Välja, utvärdera och söka efter personal för den egna organisationsstrukturen.

f)            Stödja den kommersiella och administrativa hanteringen i relationen med kunden.

g)            Genomföra eventuella lagliga överensstämmelser och skyldigheter.

h)           Icke-automatiserad kundkvalificering.

Den rättsliga grunden som motiverar behandlingen bestäms av gällande lagar och särskilt av artikel 6 i Förordningen. Där samtycke är en nödvändig förutsättning för behandlingen (artikel 6, stycke 1 bokstav a) är det inte obligatoriskt att ge samtycke till behandling av personuppgifterna för dessa ändamål, men om samtycke inte ges kan det hindra dig att få tillgång till de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Direktmarknadsföringsändamål

Marknadsföringsaktiviteter genom att skicka erbjudanden och reklam för produkter eller tjänster, via post, e-post, telefon, fax, sms, nyhetsbrev och liknande. Vi informerar dig också om att om du vill sluta ta emot sådant material kan du skicka en uttrycklig begäran till kontaktuppgifterna som anges i detta informationsmeddelande. I synnerhet specificerar vi att de nyhetsbrev och e-postmeddelanden som mottas kommer att innehålla en specifik länk för att skicka en direkt begäran om att raderas från respektive e-postlista.

Den rättsliga grunden som motiverar behandlingen bestäms av gällande lagar. I synnerhet informerar vi dig om att dina personuppgifter endast kan behandlas för ovannämnda ändamål om du ger ditt fria, frivilliga och alltid återkallningsbara samtycke, med undantag för antagandet som anges i artikel 130, stycke 4 i lagdekret nr 196 av den 30 juni 2003.

Profileringsändamål

För profileringsändamål, dvs. för att analysera dina preferenser och intressen, även på ett automatiserat sätt, och för att föreslå tjänster, innehåll, initiativ och personliga erbjudanden (med vanliga brev, telefonsamtal, e-postmeddelanden, aviseringar på appar och nyhetsbrev). Efter att ha gett ett frivilligt samtycke har du alltid rätt att när som helst och utan kostnad invända mot behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i detta informationsmeddelande.

Den rättsliga grunden som motiverar behandlingen bestäms av gällande lagar. I synnerhet informerar vi dig om att dina personuppgifter endast kan behandlas för ovannämnda ändamål om du ger ditt fria, frivilliga och alltid återkallningsbara samtycke.

3. Typ av personuppgifter

Dina personuppgifter berörs av behandlingen och kommer att användas för de ändamål som anges i kapitel 3. De insamlade personuppgifterna rör huvudsakligen:

a)            Identifieringsuppgifter för fysiska personer (person- och kontaktuppgifter, bankuppgifter osv.).

b)           Navigationsdata som tas emot som resultat av dina interaktioner med webbappen (tekniska cookies), såsom användarigenkänning, språk och sessionssparande. Detta är information som inte samlas in för att kunna kopplas till dig, men som på grund av dess ursprung skulle kunna möjliggöra identifiering av personen som de hänvisar till via bearbetning och associering med data som innehas av tredje part. Denna kategori inkluderar uppgifter om åtkomsternas tid och datum, typ, IP-adresser och plats för enheterna som du använder för åtkomsten samt frågor som ställs till webbappen och svaren som erhålls från webbappen när du använder webbappen. Se relativ cookiepolicy (cookie policy). Vi specificerar att om du samtycker till användningen av cookies kommer dina uppgifter också att behandlas av tredje part i enlighet med ovannämnd cookie policy och respektive privacy policy.

4. Personuppgifternas mottagare eller kategorier av mottagare

Uppgifterna i fråga kommer inte att "spridas", det vill säga de kommer inte att avslöjas för okända personer utan ditt uttryckliga medgivande. Av enbart organisatoriska skäl kommer de emellertid att uppmärksammas av de personer som utsetts till databehandlare, det vill säga den personuppgiftsansvariges anställda, samt till tredje part, såsom den personuppgiftsansvariges samarbetspartner och leverantörer (t.ex. leverantörer av tekniska och teknologiska tjänster, värdtjänster, servicetjänster och underhåll osv. samt kredit- och bankinstitut) för prestationer som rör de tjänster som anges på webbplatsen och den personuppgiftsansvariges partner (såsom distributörer, återförsäljare osv.) som kommer att utses till personuppgiftsbiträden enligt artikel 28 i förordningen.

Det undertecknade företaget har tillgång till en detaljerad lista över ovan nämnda personer och kategorier.

5. Överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller till en internationell organisation

Dina personuppgifter kommer att behandlas främst i Italien och i alla fall i stater som tillhör Europeiska unionen. För att kunna genomföra de uttryckliga behandlingsändamålen kan det dock vara nödvändigt att överföra dem till länder utanför EU. All överföring av dina personuppgifter till länder kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 44 och följande artiklar i förordningen.

6. Förvaringsperiod för personuppgifter/kriterier som används för att bestämma denna period

Behandlingen kommer att behållas under den period som är absolut nödvändig för att uppnå ändamålen som de samlades in för tills samtycket eventuellt återkallas eller inom de maximala tidsfrister som tillåts av lagen där fortsatt behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att genomföra order som ges av offentliga myndigheter och/eller tillsynsmyndigheter. Efter denna tidsfrist kommer uppgifterna att förstöras eller göras anonyma.

7. Utnyttjbara rättigheter

Vi vill påpeka och påminna dig om att du, förutom att kunna lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, också kan utöva en rad rättigheter som föreskrivs i gällande lagstiftning och som i korthet anges nedan: Art. 15 - den registrerades rätt till tillgång, Art. 16 - rätten till rättelse, Art. 17 - rätten att raderas ("rätten att glömmas"), Art. 18 - rätten att begränsa behandlingen, Art. 20 - rätten till dataportabilitet, Art. 21 rätten att invända, Art. 22 - rätten att inte utsättas för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Ovannämnda rättigheter kan utövas genom att skicka ett mejl till privacy@zcscompany.com, samt ett mejl eller certifierat e-postmeddelande till kontaktadresserna som anges ovan i kapitel 1.

För detta ändamål informerar vi dig om att du kan använda formuläret som finns tillgängligt på följande länk: formulär för utövande av rättigheter avseende skydd av personuppgifter.

8. Tillhandahållande av frivillig karaktär

Tillhandahållande av personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag. Det är dock uppenbart att tillhandahållande av personuppgifter är viktigt för att kunna genomföra de behandlingar som avses i kapitel 3, och därför kan vägran att tillhandahålla personuppgifter faktiskt göra det omöjligt att utnyttja de tjänster som anges på denna webbplats.

9. Copyright

Webbplatsen ägs och hanteras av Zucchetti Centro Sistemi SpA. Grafiken, bilderna och texterna på webbplatsen är föremål för copyright och alla rättigheter är reserverade. Eftersom webbplatsen är ett "intellektuellt verk av kreativ karaktär" är den föremål för upphovsrätt (artikel 2575 i civillagen) och tillhör som sådan författaren eller den som har köpt rättigheterna och därför är det bara tillåtet att ladda ned eller skriva ut kopior av enskilda sidor eller delar på webbplatsen om märket för copyright eller annan text som rör reserverad egendom inte tas bort. Nedladdning eller kopiering från webbplatsen innebär inte överföring av äganderätt till programvara eller material. Det är förbjudet att offentliggöra, reproducera (delar eller fullständigt), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), ändra och länka till dessa dokument på andra webbplatser för reklam eller kommersiella ändamål från webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från Zucchetti Centro Sistemi SpA. Överträdelse av dessa regler medför påföljder, även straffrättsliga.

10. Ansvarsfriskrivning

Zucchetti Centro Sistemi SpA åtar sig inget juridiskt ansvar för riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av någon form av information, apparatur, produkt eller process som anges på webbplatsen eller annat material som kan nås genom den, eftersom sådan information är föremål för kontinuerliga förändringar på grund av den ständiga tekniska utvecklingen av våra produkter och tjänster. Zucchetti Centro Sistemi SpA ansvarar därför inte för någon speciell, oavsiktlig, indirekt eller följdskada, för förlust av vinst, intäkter, data eller för någon annan typ av skada som härrör från användning av webbplatsen eller från webbplatser som är kopplade till den och kommer inte heller att hållas ansvarig för skador av något slag som härrör från att ha förlitat sig på information på webbplatsen, eftersom de bara har ett illustrativt syfte. Zucchetti Centro Sistemi SpA uppmanar dig därför att kontrollera all information genom att kontakta våra kontor direkt och rapportera eventuella inkonsekvenser eller problem.

Zucchetti Centro Sistemi SpA förbehåller sig rätten att göra ändringar eller uppdateringar på webbplatsen och andra medier när som helst och utan föregående meddelande.